Polityka prywatności

1.

Administratorem danych osobowych Usługobiorców, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz. U. Z 2016 r. poz. 992) jest Usługodawca.

2.

Uprawnienie Usługobiorcy do przetwarzania danych osobowych Usługodawcy wynika z ustawy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której Usługobiorca jest stroną.

3.

Podanie danych osobowych przy składaniu zamówienia jest dobrowolne, ale stanowi niezbędny warunek zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umowy przygotowania i dostawy posiłku.

4.

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych wymaga wyrażenia przez Usługobiorcę odrębnej zgody.

5.

W przypadku oznaczenia pola funkcyjnego oświadczającego zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych i przesyłanie informacji handlowej, dane osobowe przetwarzane będą również w tych celach. Jednocześnie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, w formie elektronicznej pod warunkiem, że zostanie ono skutecznie doręczone na adres: [email protected]

6.

Usługodawca zobowiązuje się do zachowania szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Podjęte przez Usługodawcę sposoby zabezpieczeń uregulowane są w dokumentach wewnętrznych Usługodawcy, to jest polityce bezpieczeństwa ochrony danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi.

7.

Usługobiorca ma prawo dostępu do jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia, zmiany, usunięcia.

8.

Serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

9.

Zgoda na wykorzystywanie plików cookies przez Serwis internetowy jest wyrażana przez Usługobiorcę za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu.

10.

Usługodawca informuje, że przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji następuje w celu usprawnienia funkcjonowania Serwisu internetowego, przechowywania sesji Usługobiorcy oraz zbierania danych statystycznych.

11.

Usługodawca ma możliwość określania warunków wykorzystywania plików cookies oraz określania do nich dostępu za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu.